Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
07.00 - 08.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00 Breakfast Xone 07.00 - 09.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Xone Life 09.00 - 10.00 Xone Life 09.00 - 10.00 Xone Life 09.00 - 10.00 Xone Life 09.00 - 10.00 Xone Life 09.00 - 10.00 Talk With Mr. T 09.00 - 10.00 Talk With Mr. T 09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Hit Xone 10.00 - 11.00 Hit Xone 10.00 - 11.00 Hit Xone 10.00 - 11.00 Hit Xone 10.00 - 11.00 Hit Xone 10.00 - 11.00 Hit List 10.00 - 11.00 Hit List 10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Ha Ha Land 11.00 - 13.00 Ha Ha Land 11.00 - 13.00 Ha Ha Land 11.00 - 13.00 Ha Ha Land 11.00 - 13.00 Ha Ha Land 11.00 - 13.00 Asia Xone 11.00 - 12.00 Asia Xone 11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Sport Xone 12.00 - 13.00 Sport Xone 12.00 - 13.00
13.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Drive Xone 17.00 - 19.00 Drive Xone 17.00 - 19.00 Drive Xone 17.00 - 19.00 Drive Xone 17.00 - 19.00 Drive Xone 17.00 - 19.00 Xone Playlist 17.00 - 19.00 Xone Playlist 17.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 What's On 19.00 - 20.00 What's On 19.00 - 20.00 What's On 19.00 - 20.00 What's On 19.00 - 20.00 What's On 19.00 - 20.00 Xone Live Jam 19.00 - 20.00 Weekend On The Go 19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 My Show 20.00 - 21.00 My Show 20.00 - 21.00 My Show 20.00 - 21.00 My Show 20.00 - 21.00 My Show 20.00 - 21.00 My Show 20.00 - 21.00 Star List 20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00 VN 20 21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Nite Xone 22.00 - 23.00 Nite Xone 22.00 - 23.00 Nite Xone 22.00 - 23.00 Nite Xone 22.00 - 23.00 Nite Xone 22.00 - 23.00 DJ Xone 22.00 - 23.00 DJ Xone 22.00 - 23.00